III. Regulamin - Jezioro Tarnobrzeskie 2019


Regulamin
Akwenu „Jezioro Tarnobrzeskie" dotyczcy poowu ryb.

1.     Zgodnie z par. 1 i 2 umowy uyczenia Gmina Tarnobrzeg przekazuje  Okrgowi Polskiego Zwizku Wdkarskiego w Tarnobrzegu akwen o nazwie „Jezioro Tarnobrzeskie” w celu prowadzenia racjonalnej gospodarki rybacko-wdkarskiej. owienie odbywa si na terenie caego akwenu z zastrzeeniem, e w okresie od 15 maja do 15 wrzenia kadego roku wycza si z wdkowania teren przeznaczony do kpieli i plaowania. Ponadto wycza si z wdkowania teren wok stanicy kajakarskiej, mariny, bazy nurkw, ogrodzonej dziaki Pastwowej Stray Rybackiej,  bazy WOPR-u oraz inne tereny wydzierawione innym podmiotom.

2.     Uprawnionymi do wdkowania w „Jeziorze” s czonkowie Polskiego Zwizku Wdkarskiego oraz osoby niezrzeszone posiadajce kart wdkarsk.

3.     Wdkowa mona cay rok, zarwno z brzegu jak i ze rodkw pywajcych wyposaonych w napd wiosowy lub silnik elektryczny, w odlegoci do 200 m od brzegu. Prawo do wdkowania ze rodkw pywajcych daje wykupienie dodatkowej skadki na rodki pywajce. rodki pywajce musz by odpowiednio oznakowane. Wszyscy wdkujcy z odzi maj obowizek posiadania dodatkowej skadki uprawniajcej do wdkowania ze rodkw pywajcych.

4.     Wdkowanie z lodu jest dopuszczone w momencie, kiedy ld osignie grubo 15 cm, w pasie przybrzenym o szerokoci do 25 metrw. Wdkarz obowizkowo jest zabezpieczony link asekuracyjn o dugoci minimum 25 m, rozcignit w kierunku linii brzegowej. Wdkowa z lodu wolno we wszystkie dni tygodnia w godzinach 7.00 – 16.00.

5.     Zabrania si  naruszania, uszkadzania linii brzegowej.

6.     Dopuszcza si brodzenie w butach tzw. „woderach” do wysokoci posiadanego obuwia.

7.     Poza ustaleniami niniejszego regulaminu, wdkujcych obowizuje Regulamin Amatorskiego Poowu Ryb PZW oraz pozostae zasady ujte w niniejszym zezwoleniu.

Wprowadza si dodatkowe zasady poowu ryb na Jeziorze.

       I.            Wymiary ochronne:

1.     Karp  35 cm i powyej 60 cm,

2.     Tro jeziorowa  70 cm,

3.     Lin, ja, kle  30 cm,

4.     Oko, wzdrga, po  20 cm,

5.     Kara pospolity ( zoty )  25 cm,

6.     Szczupak  60 cm i powyej 100 cm,

7.     Sandacz  60 cm.

8.     Jesiotr  80 cm

9.     Pstrg tczowy 40 cm.

    II.            II. Limity poowu:

1.     Karp, pstrg tczowy   - 2 szt./dob.

2.     Szczupak                      - 1 szt./dob.

3.     czna ilo ryb wymienionych w pkt 1,2,3 przeznaczonych do zabrania nie moe przekroczy 2 szt. na dob.

4.     Limit wagowy ryb nie wymienionych wyej gatunkw do 5 kg.

       III.            Pozostae zasady:

1.     Zowione ryby limitowane regulaminem i przeznaczone do zabrania musz by wpisane do rejestru bezporednio po ich zowieniu, pozostae gatunki mog by wpisane po zakoczeniu wdkowania.

2.     Wdkarz po zowieniu limitu dziennego jest zobowizany opuci owisko.

3.     Na zbiorniku obowizuje bezwzgldny zakaz obierania (czyszczenia, patroszenia) zowionych ryb.

4.     Mona nci uywajc koszyczka zantowego.

5.     Nakazuje si utrzymywanie stanowisk wdkarskich w czystoci – zgodnie z rozdziaem III pkt 6 Regulaminu Amatorskiego Poowu Ryb.

6.     Raz wniesiona skadka nie podlega zwrotowi.

7.     W przypadku ujawnienia narusze postanowie Regulaminw obowizujcych na „Jeziorze", wydane zezwolenie na wdkowanie bdzie cofnite bez zwrotu wniesionej skadki, a w stosunku do czonkw PZW sporzdzony wniosek do sdu koleeskiego o ukaranie.

8.     Na czas organizacji zawodw, po uprzednim wywieszeniu stosownego ogoszenia i zamieszczeniu informacji w Internecie, zastrzega si prawo do wyczenia owiska z wdkowania w jego czci lub caoci.

9.     Wykupienie odpowiedniej skadki jest rwnoznaczne z akceptacj postanowie niniejszego Regulaminu.

10.                       Prawo do kontroli w zakresie przestrzegania Regulaminw obowizujcych na owisku maj osoby wymienione w Regulaminie Amatorskiego Poowu Ryb PZW oraz funkcjonariusze Stray Miejskiej Miasta Tarnobrzeg.

11.                       Gmina Tarnobrzeg i Okrg Polskiego Zwizku Wdkarskiego w Tarnobrzegu nie ponosz odpowiedzialnoci za bezpieczestwo osb wdkujcych oraz za ich sprzt.

1    12.  Zgodnie z decyzj Kierownictwa Urzdu Miasta Tarnobrzega z dnia 1 czerwca 2015 roku, pismo znak: Km IV.7242.56.2015, z bezpatnego wjazdu na teren „Jeziora Tarnobrzeskiego” mog korzysta wdkarze, ktrzy wykupili uprawnienia do wdkowania w wodach „Jeziora Tarnobrzeskiego”, po okazaniu dowodu wpaty.

13.                       Okrg PZW w Tarnobrzegu w uzasadnionych przypadkach, po uzgodnieniu z oddajcym w uyczenie, zastrzega sobie prawo             do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie.

 

WYSOKO

skadek czonkowskich na ochron i zagospodarowanie wd „Jeziora Tarnobrzeskiego”.

 

Okres obowizywania skadki

czonkowie PZW

Dla niezrzeszonych

1 doba*

20 z

38 z.

3 dni**

40 z.

76 z.

tydzie***

60 z.

94 z

30 dni****

100 z

190 z.

Roczna*****

150 z.

285 z.

Dodatkowa skadka uprawniajca do wdkowania ze rodkw pywajcych.

20 z./ 1 dzie

150 z./ rok

38 z./ 1 dzie

285 z./ rok

Wyjanienia do tabeli:

* -     tzn. jak w Regulaminie Amatorskiego Poowu Ryb w godzinach od 0:00 do 24:00.

** -    tzn. trzy po sobie nastpujce dni,

*** -  tygodniowa, tzn. 7 dni kolejno po sobie nastpujcych,

**** - tzn. trzydzieci kolejno nastpujcych po sobie dni.

***** - tzn. dany rok kalendarzowy np.: 2019, itd.

W/w skadki mona wpaca u Skarbnikw K oraz w innych miejscach podanych na stronach internetowych Okrgu.

Wprowadza si nastpujce dodatkowe obostrzenia:

1.     Zakaz posiadania i uywania echosond i innych urzdze do lokalizacji ryb – dotyczy okresu owienia z pod lodu.

2.     Zakaz wdkowania w porze nocnej ze rodkw pywajcych.

3.     Zakaz wdkowania z wyspy.

4.     Zakaz rozstawiania na owisku przyczep kempingowych i samochodw typu CAMPER.

5.     Obowizuje zakaz owienia metod trollingow oraz z uyciem kuszy.

6.     Do odwoania obowizuje zakaz zabierania zowionego amura.

7.     W okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia kadego roku obowizuje zakaz owienia metod spinningow.

 

Gatunki ryb oznaczamy wg klucza zgodnie z wykazem:

 

A – Amur, B- Bole, BR – Brzana, C – Certa, G - Gowacica, JA - Jazgarz,      J - Ja, JE – Jelec, KP – Kara pospolity, KS – Kara Srebrzysty,  KARP – Karp. KI- Kieb, KL- Kle, KR – Krp, LE - Leszcz, LIN – Lin,     LI – Lipie, - oso, M – Mitus, O – Oko, P – Po, PP – Pstrg potokowy, PT – Pstrg tczowy, PZ – Pstrg rdlany, R – Rozpir,  S – Sandacz, SP – Sapa, SI – Sieja, SE – Sielawa, SU – Sum, - winka SZ – Szczupak, T- Topyga, TJ – Tro jeziorowa, U – Ukleja, W – Wgorz, WZ – Wzdrga.