I. Regulamin klasyfikacji Wędkarz Roku


Regulamin „Wędkarza Roku” Koła nr 28 „Budowlani”

1. Celem klasyfikacji jest propagowanie sportu wędkarskiego, angażowanie członków Koła w

działalność statutową i społeczną.

 

2. Czas trwania klasyfikacji: od 1 stycznia do 31 grudnia, corocznie (do odwołania).

 

3. Klasyfikacja „Wędkarz Roku” stanowi podsumowanie startów wędkarzy w rocznym cyklu

zawodów Koła PZW nr 28 „Budowlani”.

 

4. W rankingu mogą uczestniczyć wszyscy członkowie Koła PZW nr 28 „Budowlani”, którzy wykupili składki za bieżący rok.

 

5. Do klasyfikacji końcowej liczy się punktacja z wszystkich zawodów organizowanych przez Koło PZW nr 28 „Budowlani”, z wyłączeniem zawodów: Rodzinne Koła „Dzień Dziecka”, Wędkarski Memoriał "Budowlanych" oraz zawody nie przewidziane w terminarzu zawodów na dany rok.

 

6. Punktacja przyznawania „Wędkarza Roku”:

a) Każdy cykl zawodów liczony jest osobno, według tzw. punktacji ujemnej.

b) Za zdobycie miejsca I (w danych zawodach) zawodnik w konkursie otrzymuje 1pkt, za

każde następne miejsce zawodnik otrzymuje ilość punktów zgodną z zajętym miejscem w zawodach.

c) Za brak uczestnictwa w zawodach lub dyskwalifikację zawodnik otrzymuje liczbę

punktów równą maksymalnej liczbie zawodników startujących w danych zawodach +1

punkt dodatkowo.

d) Wynik końcowy stanowi suma punktów zdobytych w poszczególnych zawodach.

O zajętym miejscu decyduje najmniejsza liczba zdobytych punktów we wszystkich

zawodach cyklu (mniejsza suma zdobytych punktów daje wyższe miejsce w klasyfikacji).

e) W przypadku zdobycia jednakowej ilości punktów przez dwóch lub więcej zawodników o

wyższym miejscu decyduje łączna ilość punktów zdobytych w poszczególnych zawodach. W przypadku równej liczbie punktów zawodnicy otrzymują miejsce ex-aequo

 

7. Zawodnik ,który uzyskał najmniejszą sumę punktów w całym cyklu zawodów zdobywa

tytuł „WĘDKARZA ROKU”

 

8. Wędkarz, który zajął pierwsze miejsce w rocznym współzawodnictwie otrzymuje tytuł "Wędkarza Roku" w danym sezonie wędkarskim, dyplom oraz puchar.

 

9. Na wszystkich zawodach z cyklu Wędkarz Roku, obowiązuje regulamin ustalony przez organizatora oraz Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb.

 

10. Ogłoszenie wyników i wręczanie nagród odbywa się na Walnym Zebraniu Członków Koła.

                                                                                           

                                                                                              


                                                                                                      Zarząd Koła PZW nr 28 „Budowlani”